Suomen Koirahierojat ry

 

 

Oletko jo suorittanut koirahierojan ammattitutkinnon tai aiotko suorittaa sen? 

Jäsenmaksu vuodelle 2020 on 30 euroa ja liittymismaksu 20 euroa.  

Liity jäseneksi:

Suomen Koirahierojat ry on tarkoitettu koirahierojan ammattitutkinnon suorittaneille koirahierojille (Eläintenhoitaja, osaamisala koirahieronta, 01.01.2019 nimike muuttuu Koirahieroja AT).

Yhdistys edistää jäsentensä välistä yhteistoimintaa ja järjestää alaan liittyviä jatkokoulutuksia ja kursseja. Jäsenetuna mm. edullisemmat osallistumismaksut yhdistyksen järjestämille kursseille.
 

Uudet 01.01.2019 voimaan tulleet tutkinnon perusteet löytyvät oheisen linkin kautta:

https://eperusteet.opintopolku.fi/eperusteet-service/api/dokumentit/6107967


 

 


 

 

Yhdistyksen säännöt

 

Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

1 § Yhdistyksen nimi on Suomen Koirahierojat ry ja kotipaikka on Kirkkonummi. Yhdistyksen kokouksia voidaan järjestää myös muilla paikkakunnilla kuin kotipaikassa.

Tarkoitus ja toiminnan laatu

2 § Yhdistyksen tarkoituksena on valvoa koirahieronta-alalla toimivien ammattitutkinnon (eläintenhoitaja, osaamisalana koirahieroja) suorittaneiden yleisiä ja yhteisiä ammatinharjoittamiseen liittyviä etuja. Yhdistys edistää jäsentensä välistä yhteistoimintaa, toimia koirahierojien ammattitiedon ja -taidon kehittämiseksi, ylläpitää ja kehittää yhteistyötä alan muiden ammattiryhmien (eläinlääkäri, eläinfysioterapeutti, eläinosteopaatti, eläinmanuaaliterapeutti) kanssa. Yhdistyksen tavoitteena on tehdä koirahieronta-alaa tunnetuksi koko maassa.

Yhdistys seuraa alan taloudellista kehitystä, lainsäädäntöä sekä koulutusta. Tarvittaessa yhdistys tekee alaan liittyviä aloitteita, esityksiä ja antaa lausuntoja. Yhdistys järjestää alaan liittyviä koulutuksia ja kursseja.

3 § Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä järjestää asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä. Yhdistys voi harjoittaa julkaisutoimintaa.

Jäsenyys

4 § Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä eläinhoitaja-koulutuksen, osaamisalana koirahieronta, ammattitutkinnon suorittanut henkilö, jonka yhdistyksen hallitus hyväksyy kirjallisesta hakemuksesta. Yhdistyksen opiskelijajäseneksi voi hakea koulutuksessa oleva koirahierojaopiskelija tai tutkintoon hakeutumassa oleva, ammatissa toimiva koirahieroja. Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen toimintaa tukevia henkilöitä sekä oikeuskelpoisia yrityksiä ja yhdistyksiä.

Hallitus käsittelee ja päättää kaikista jäsenvalinnoista

5 § Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai puheenjohtajalle. Eroaminen katsotaan tapahtuneeksi silloin, kun ilmoitus on annettu. Eronneen jäsenen jäsenmaksuvelvollisuus lakkaa sen kalenterivuoden päättyessä, jolloin hän erosi.

6 § Jäsenet maksavat yhdistykselle liittymismaksun sekä vuotuisen jäsenmaksun, jotka voivat olla erisuuruiset eri jäsenryhmille. Maksujen suuruudesta päättää yhdistyksen vuosikokous.

7 § Yhdistyksen hallitus voi erottaa yhdistyksen jäsenen, joka ei toimi yhdistyksen sääntöjen mukaisesti tai joka jättää jäsenmaksun maksamatta.

Päätösvalta

8 § Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous, jossa äänioikeus on varsinaisilla jäsenillä. Yhdistyksen toimeenpaneva elin on kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan valittava hallitus. Hallitus voi asettaa työryhmiä sekä nimetä toimihenkilöitä yhdistyksen asioiden valmistelua ja hoitoa varten.

9 § Yhdistyksen vuosikokous pidetään maaliskuun loppuun mennessä. Ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun yhdistyksen kokous niin päättää, hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai vähintään kymmenesosa äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti vaatii.

Yhdistyksen kokouksessa, vuosikokousta lukuun ottamatta, johtaa puhetta hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Jos kumpikaan ei ole läsnä, kokous valitsee puheenjohtajan.

Päätökseksi tulee se mielipide, jonka puolesta on annettu yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Äänestys on käytävä suljetuin lipuin, jos yksikin kokouksen äänivaltainen osanottaja sitä pyytää.

10 § Hallitus kutsuu yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 14 päivää ennen omilla internet sivuillaan. Kutsussa ilmoitetaan käsiteltävät asiat.

11 § Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijat
 3. todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. käsitellään yhdistyksen toimintakertomus edelliseltä vuodelta
 6. esitetään edellisen vuoden varainhoitoa koskeva tilikertomus ja siihen liittyvä tilintarkastajien lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös
 7. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 8. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio
 9. päätetään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta
 10. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle ja kaksi varajäsentä
 11. valitaan vähintään 1-2 tilintarkastaja/ toiminnantarkastajaa ja 1-2 varatilintarkastaja/ varatoiminnantarkastajaa
 12. muut kokouskutsussa olleet asiat
 13. käsitellään muut asiat, jotka hallitus on valmistellut tai jäsenet ovat jättäneet yhdistyksen hallitukselle viimeistään 14 päivää ennen kokousta

Hallitus

12 § Yhdistyksen hallitukseen kuuluu vuodeksi kerrallaan valittava puheenjohtaja ja neljä kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittavaa varsinaista jäsentä. Lisäksi hallitukseen kuuluu vuodeksi valittuina kaksi varajäsentä. Hallitukseen kuuluvan on oltava yhdistyksen varsinainen jäsen. Puolet hallituksen varsinaisista jäsenistä on vuosittain erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla määrätään erovuoro arvalla. Erovuorossa oleva voidaan valita uudelleen. Kesken toimikauttaan hallituksen jäsenyydestä eronneen tilalle voi yhdistyksen kokous valita uuden jäsenen jäljellä olevaksi ajaksi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan. Sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt hallitus valitsee kahdeksi vuodeksi kerrallaan joko keskuudestaan tai hallituksen ulkopuolelta. Edellä mainittuja tehtäviä voidaan yhdistää saman henkilön hoidettavaksi.

13 § Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan vähintään 14 päivää ennen kokousta ilmoittamalla kutsulla. Hallitus on kutsuttava koolle, jos varsinainen jäsen sitä puheenjohtajalta tai tämän ollessa estynyt varapuheenjohtajalta sitä vaatii.

14 § Hallitus on päätösvaltainen, kun sen kokouksessa ovat läsnä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen jäsenistä. Päätökseksi tulee se mielipide, jonka puolesta on annettu yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

15 § Hallituksen tehtävänä on

 • johtaa yhdistyksen toimintaa näiden sääntöjen ja yhdistyksen kokousten päätösten mukaan
 • kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistella käsiteltävät asiat
 • laatia yhdistyksen toiminta‐ ja taloussuunnitelma sekä toimintakertomus ja tilinpäätös
 • edustaa yhdistystä
 • hyväksyä yhdistyksen jäsenet ja pitää jäsenluetteloa
 • saattaa yhdistyksen jäseniä koskevat tiedotukset ja ilmoitukset näiden tietoon
 • huolehtia varojen hankinnasta ja omaisuuden hoidosta sekä antaa vuosikokoukselle selonteko varainhoidosta
 • hoitaa muut yhdistyksen toimintaan kuuluvat asiat

Vaalikelpoisuus

16 § Yhdistyksen luottamustehtävään valittavalta edellytetään, että hän on liittynyt jäseneksi viimeistään edellisen kalenterivuoden aikana ja että hänellä ei ole maksamatta erääntyneitä yhdistyksen jäsenmaksuja.

Yhdistyksen luottamustehtävään valitun on heti jätettävä tehtävänsä, jos hän eroaa yhdistyksestä tai tulee erotetuksi yhdistyksestä.

Mikäli yhdistyksen puheenjohtaja kesken toimikautensa eroaa, yhdistyksen kokous valitsee tehtävään uuden henkilön.

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

17 § Yhdistyksen nimen kirjoittaa yhdistyksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja kukin yksin.

Toimintavuosi ja tilintarkastus

18 § Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös asiakirjoineen annetaan tilintarkastajille/ toiminnantarkastajalle tarkastettavaksi tammikuun 15. päivään mennessä. Näiden on palautettava tilit lausuntonsa ohella hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

Varojen käyttö yhdistyksen purkautuessa

19 § Mikäli yhdistys lopetetaan, jäljelle jääneet rahat luovutetaan eläinsuojelutoiminnan kehittämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

Sääntöjen muutos

20 § Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia yhdistyksen kokouksen päätöksellä, jos muutoksia on kannattanut vähintään 2/3 kokouksessa annetuista äänistä.